Zamów dziś, a my wyślemy Twoje zamówienie w 24h 🚚

  Szybka dostawa z DHL & InPost

0

Kategorie


Ulubione


Polityka prywatności


 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem apteki internetowej aptekacodzienna.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”), oraz informacje, w jaki sposób są one przez nas chronione.
 2. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych skupia się na zagwarantowaniu bezpieczeństwa oraz poufności danych osobowych. Dlatego podejmuje staranne działania w celu wykorzystania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę przetwarzanych informacji. Dane osobowe użytkowników są starannie strzeżone przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zabezpieczane przed ujawnieniem, utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją.
 3. Dane osobowe zbierane przez Farmazona Sp. z o.o. za pośrednictwem Apteki Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Apteka Codzienna szanuje i dba o prywatność danych osobowych osób korzystających ze Strony Internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.


§ 1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z serwisu www.aptekacodzienna.pl jest jego operator Farmazona Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Staroopatowska 22A/2, 26-600 Radom, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000533393, NIP: 9482601871; REGON 147420596, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł.


§ 2 Słownik pojęć

 1. Apteka – to placówka ochrony zdrowia publicznego w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego prowadzona pod nazwą “Codzienna” przez Farmazona Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Staroopatowska 22A/2, 26-600 Radom, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000533393, NIP: 9482601871; REGON 147420596, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, na której prowadzenie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rzeszowie wydał zezwolenie nr. FARZ-DA.8520.2303.2017, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe - stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.
 3. Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku Konta, dokonywanych przez niego zamówieniach, w tym tworzenie listy ulubionych produktów.
 4. Europejski Obszar Gospodarczy (zwany dalej: „EOG”) - strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (ang. EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.
 8. Profil - serwis internetowy stworzony przez Administratora na jednym z portali społecznościowych.
 9. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Użytkownik – użytkownik Konta.
 12. Zapytaj Farmaceutę - Usługa farmaceutyczna świadczona przez Aptekę, w ramach której zatrudniony w Aptece farmaceuta udziela Użytkownikom tej usługi informacji i porad dotyczących działania i stosowania towarów będących przedmiotem obrotu w aptekach, oraz ogólnej profilaktyki zdrowotnej - w odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego służącego do wysłania wiadomości email na wskazany w ramach tej usługi adres e-mail.
 13. Serwis lub Strona Internetowa - strona internetowa apteki wraz z właściwymi podstronami dostępna pod adresem https://aptekacodzienna.pl


§ 3 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Farmazona Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
   1. rejestracji Konta na Stronie Internetowej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. składania zamówienia w Aptece, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Klient podaje:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. dane adresowe, w tym: kod pocztowy, miejscowość, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania;
   4. numer telefonu kontaktowego;
   5. kraj.
 4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 5. W przypadku składania zamówienia w Serwisie, Klient podaje następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. dane adresowe, w tym: kod pocztowy, miejscowość, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania;
   4. numer telefonu kontaktowego.
 6. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
   1. imię;
   2. adres e-mail;
   3. numer telefonu kontaktowego (pole opcjonalne);
   4. numer zamówienia (pole opcjonalne);
   5. treść wiadomości.
 7. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 10. Przekazanie danych osobowych do Farmazona Sp. z o.o. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.


§ 4 Skąd mamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od Ciebie w jednej z poniższych sytuacji:
   1. podczas Rejestracji Konta (założenie konta użytkownika);
   2. podczas składania zamówienia w aptece;
   3. podczas korzystania z usługi Zapytaj Farmaceutę prowadzonej wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników;
   4. podczas zapisu do newslettera.

       Oprócz tego Serwis pobiera automatycznie Twój adres IP.


§ 5 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z którymi współpracuje Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy):
   1. podmioty przetwarzające - Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
   2. administratorzy - Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 2. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
   1. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat (sześć lat), a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata (trzy lata).
   2. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat (sześć lat), a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata (trzy lata).
 4. W przypadku dokonania zakupu w Serwisie dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
   1. Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940;
   2. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-727), przy ul. Pana Tadeusza 4;
   3. Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol. 17A, 03-236;
   4. Pharmalink Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gillette 1, 94-406.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPro, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, NIP: 5213705997, Regon 362485126.
 6. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym. Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazani im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK.


§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
   1. klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi;
   2. cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
   3. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Farmazona sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
   4. cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Farmazona sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
   1. klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Farmazona sp. z o.o. przetwarza jego dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. marketing produktów i usług Farmazona Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Apteki Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Apteki Internetowej, a także badanie satysfakcji.
   2. rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
   3. jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Farmazona Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec których przetwarzania, Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
   1. klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
   2. klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    2. wycofał określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
    3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
    4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Farmazona Sp. z o.o. podlega;
    6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Farmazona Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Farmazona Sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Farmazona Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
   1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Farmazona Sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
    1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Farmazona Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
    2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
    3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
   1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
    1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
    2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
   1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
   1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Farmazona Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Farmazona Sp. z o.o. nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Klient ma prawo żądać od Farmazona Sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


§ 7 Usługi “Zapytaj farmaceutę”

 1. W ramach usługi Zapytaj Farmaceutę w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie przetwarzamy dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu, tj.: imię, adres e-mail oraz treść zadanego pytania do Administratora.


§ 8 Uczestnictwo w programie ankietowym

 1. Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 5252674781, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, polegającym na przesyłaniu przez Ceneo.pl Sp. z o.o. – po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 2 poniżej – ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
 2. Kupujący dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 1.


§ 9 Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. Farmazona Sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Administrator stosuje certyfikat SSL.
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Aptece Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Apteka Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Farmazona Sp. z o.o. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Apteki, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 4. Farmazona Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.


§ 10 Zmiana polityki prywatności

 1. Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz Farmazona Sp. z o.o. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką, lub przetwarzaniem danych zapraszamy do kontaktu: pod adresem e-mail: [email protected]

Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.