Zamów dziś, a my wyślemy Twoje zamówienie w 24h 🚚

  Szybka dostawa z DHL & InPost

0

Kategorie


Ulubione


Regulamin apteki


 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Farmazona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu za pomocą strony apteki internetowej www.aptekacodzienna.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Farmazona Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w Aptece nieodpłatnych usług.
 2. Farmazona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu jest uprawniona do prowadzenia apteki ogólnodostępnej na podstawie zezwolenia nr FARZ-DA.8520.2303.2017, wydanego w dniu 22 lutego 2017 r., przez Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie.


§ 1 Definicje

 1. Apteka – to placówka ochrony zdrowia publicznego w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego prowadzona pod nazwą “Codzienna” przez Farmazona Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, ul. Staroopatowska 22A/2, 26-600 Radom, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000533393, NIP: 9482601871; REGON 147420596, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, na której prowadzenie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Rzeszowie wydał zezwolenie nr. FARZ-DA.8520.2303.2017, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Fundacja - podmiot będący fundacją w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, dokonujący zakupów w Aptece.
 3. Hasło - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 7. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta na Stronie Internetowej. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Operator płatności - osoba prawna, która zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1907 z późn. zm.),  uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. Lista operatorów płatniczych, z których usługi można skorzystać za pośrednictwem Strony dostępna jest w zakładce https://www.aptekacodzienna.pl/metody-platnosci
 10. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą - wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, dokonujący zakupów w Aptece.
 11. Polityka Cookies - dokument określający zasady wykorzystania plików cookies pod adresem https://aptekacodzienna.pl
 12. Polityka Prywatności - dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób dokonujących zakupów w Aptece.
 13. Produkt leczniczy - substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi, lub zwierząt, lub podawana w celu postawienia diagnozy, lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne będąca Towarem.
 14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodowa i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. Regulamin sprzedaży wysyłkowej - niniejszy Regulamin sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w Aptece, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Sprzedawca – Farmazona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Staroopatowska 22A/2, 26-600 Radom, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000533393, NIP: 9482601871; REGON 147420596, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, będący jednocześnie właścicielem i administratorem Strony Internetowej Apteki.
 18. Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych - umowa sprzedaży Produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt. 37aa Prawa Farmaceutycznego z wyłączeniem Produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.
 19. Serwis lub Strona Internetowa - strona internetowa apteki wraz z właściwymi podstronami dostępna pod adresem https://aptekacodzienna.pl
 20. Towar - produkt dostępny na Stronie Internetowej inny niż Produkt leczniczy oraz Wyrób medyczny, prezentowany na Stronie Internetowej Apteki, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 21. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 22. Umowa sprzedaży - umowa zawarta w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.
 23. Wyrób medyczny - wyrób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 38 Ustawy o wyrobach medycznych.
 24. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, Produktu leczniczego albo Wyrobu medycznego.


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 4. Niniejszy Regulamin sprzedaży wysyłkowej, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlegają prawu polskiemu.
 5. Apteka świadczy drogą elektroniczną usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Aptece.
 6. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu sprzedaży wysyłkowej o treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Apteka informuje, że w ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 t.j), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy.
 8. Asortyment produktów leczniczych dostępny za pośrednictwem Strony nie obejmuje produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza oraz produktów leczniczych dostępnych bez recepty, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.
 9. Wszystkie produkty oferowane przez Aptekę są nowe i nie mają wad fizycznych lub prawnych. Są one również legalnie dostępne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub decyzjami właściwych organów administracyjnych. Wszystkie towary są nabyte od autoryzowanych podmiotów zgodnie z przepisami prawa i przechowywane w zgodzie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Produkty, które są w uszkodzonym opakowaniu i zostały przecenione, są oznaczone stosowną adnotacją na stronie internetowej apteki.
 10. Apteka nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2301), ani nie zbywa produktów leczniczych podmiotom będącym uczestnikami tego obrotu, w tym w szczególności innym aptekom ogólnodostępnym, punktom aptecznym, hurtowniom farmaceutycznym, a także innym przedsiębiorcom.
 11. Sprzedawca nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
 12. Za zamówione w Aptece towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Stronie Internetowej Apteki w zakładce „Metody płatności” oraz w niniejszym Regulaminie sprzedaży wysyłkowej.
 13. Informacje dotyczące Produktów publikowane na Stronie Internetowej Apteki, mają charakter wyłącznie informacyjny i identyfikacyjny. Kupujący powinien zapoznać się z instrukcją obsługi lub ulotką dołączoną do zakupionego produktu. Przed rozpoczęciem leczenia, terapii lub użyciem konkretnego produktu leczniczego, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera informacje na temat wskazań i przeciwwskazań, dawkowania, działań niepożądanych oraz sposobu stosowania produktu leczniczego.
 14. Ceny towarów uwidocznione na Stronie Internetowej Apteki podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktów.
 15. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
 16. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej Apteki było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Apteki to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 109 lub Internet Explorer 11 lub Chrome 110 lub FireFox 109 lub Opera 95 lub Safari 11 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 17. Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 18. Każdy Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej Apteki w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu sprzedaży wysyłkowej, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 19. Regulamin sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Kupującego obowiązuje wersja Regulaminu sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia.
 20. Każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Aptekę usług.
 21. Apteka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta Kupujący albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu.
 22. Apteka ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez nią usług ze względów bezpieczeństwa oraz innych niezależnych od Apteki przyczyn, oraz w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modyfikacji Strony Internetowej Apteki lub danej usługi.
 23. Postanowienia Regulaminu sprzedaży wysyłkowej nie wyłączają praw Klientów (w szczególności praw Konsumentów) przyznanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy określone uprawnienie w Regulaminie sprzedaży wysyłkowej zostało zastrzeżone wyłącznie na rzecz Konsumentów, w braku odmiennych postanowień Regulaminu sprzedaży wysyłkowej, dla Klientów niebędących Konsumentami zastosowanie znajdą ogólne przepisy prawa cywilnego.
 24. Wraz z zwarciem umowy sprzedaży Kupujący oświadcza, iż nie prowadzi działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi oraz że produkty lecznicze zostały zakupione jedynie do użytku własnego Kupującego i nie będą podlegały dalszej odsprzedaży.


§ 3 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Celem złożenia zamówienia na Towary oferowane przez Aptekę Kupujący zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Aptekę na Stronie Internetowej Apteki.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Apteki nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji niezbędnych do jego realizacji, tj.:
   1. imię i nazwisko (nazwa) Kupującego, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także wybranie preferowanego sposobu płatności i sposobu dostawy;
   2. imię i nazwisko (nazwa) odbiorcy zamówionych Produktów, adres, numer telefonu kontaktowego, jeśli nie są zgodne z danymi Kupującego;
   3. nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość zamawianych Produktów.
 4. Apteka oświadcza, iż w związku z nieprawidłowo złożonym zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub wskazanym odbiorcą zamówienia wykorzystując pocztę elektroniczną bądź telefonicznie.
 5. Po złożeniu zamówienia na Stronie Internetowej Apteki apteka niezwłocznie potwierdza rejestrację Zamówienia poprzez wysyłkę wiadomości e-mail Kupującemu, która zawiera:
   1. numer zamówienia;
   2. podsumowanie zamówienia, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe oraz dane do faktury (opcjonalnie);
   3. dane dotyczące zamawianych produktów (nazwę, wielkość opakowania, liczbę opakowań) i cenę każdego produktu.
 6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Aptece towary oraz dostawę w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy.
 7. Kupujący może również otrzymać na podany przez niego adres e-mail ankietę oceny satysfakcji, umożliwiającą Kupującemu wyrażenie opinii na temat procesu składania i realizacji zamówień w Aptece.
 8. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
   1. formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji  danych;
   2. produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu Zamówienia przez Klienta;
   3. istnieje podejrzenie, że wydanie zamówionych Produktów może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
   4. zrealizowanie Zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.
 9. O odmowie realizacji Zamówienia Apteka informuje Klienta w terminie 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia rejestracji Zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail lub telefonicznie.
 10. W przypadku przewidzianej w ust. 11 powyżej odmowy przez Aptekę realizacji zamówienia, Apteka zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego odstąpienia Kupującego od umowy, Apteka zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy.
 11. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych licząc od:
   1. zaksięgowania wpłaty za zamówienie, dokonanej za pośrednictwem operatora płatności;
   2. złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą płatniczą „za pobraniem”.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży z Apteką i akceptacja postanowień Regulaminu sprzedaży wysyłkowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
 13. Apteka wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki całego zamówienia z magazynu Apteki. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Wysłanie przez Aptekę na e-mail Kupującego pliku faktury lub faktury korygującej w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.


§ 4 Płatność

 1. Kupujący dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem bankowym, kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności przelewy24 lub płatnością odroczoną za pośrednictwem systemu płatności internetowych dostarczonych przez Operatora Płatności.
 2. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 2 Sprzedawca anuluje zamówienie Kupującego.


§ 5 Dostawa towarów

 1. Apteka zobowiązana jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodny z Umową Sprzedaży.
 2. Apteka realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Apteka zobowiązana jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Apteka dostarczy zamówione Produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do punktu odbioru.
 5. W odniesieniu do produktów leczniczych dostawa realizowana jest z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami regulującymi warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.
 6. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranej firmy kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa". Apteka nie odpowiada za opóźnienie spowodowane bezpośrednio przez przewoźnika.
 7. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów.
 8. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówione Produkty nie może zostać poprawnie i terminowo doręczona z przyczyn obciążających Klienta (np. błędny adres, odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami przesyłki zwrotnej zgodnie z aktualnym cennikiem umieszczonym na Stronie Internetowej Apteki w zakładce: „Dostawa”, chyba że nieodebranie przesyłki przez Klienta nastąpiło z powodu okoliczności, za które Klient nie ponosi winy.
 9. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 10. Apteka gwarantuje, że zamówione Produkty zostaną dostarczone w należyty sposób zapakowane, w warunkach, które zapewnią ich integralność, jakość i bezpieczeństwo stosowania. Produkty lecznicze objęte zamówieniem będą oznaczone trwale przymocowaną etykietą, która będzie zawierała pieczątkę placówki (Apteki), numer zamówienia, dane odbiorcy, informacje dotyczące warunków transportu oraz numer telefonu kontaktowego placówki. Apteka umożliwi Klientowi skontaktowanie się telefonicznie w celu uzyskania informacji na temat jakości i bezpieczeństwa stosowania Produktów pod podanym numerem telefonu kontaktowego. Możliwość kontaktu telefonicznego będzie dostępna w godzinach określonych na stronie internetowej apteki w zakładce „Kontakt”.
 11. Jeśli Kupujący odmówi przyjęcia przesyłki ze względu na uszkodzenie opakowania, po otrzymaniu takiej informacji od Kupującego, Apteka podejmie decyzję na wybór Kupującego i dokona jednego z dwóch działań: ponownie wyśle zamówione towary Kupującemu lub zwróci Kupującemu wartość zamówienia oraz koszty dostawy, które poniósł Kupujący.
 12. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
 13. Kupujący zobowiązany jest do nieodbierania przesyłki z zamówieniem w momencie zatwierdzenia przez aptekę wniosku Kupującego dotyczącego zwrotu wpłaty za zamówienie spowodowanego opóźnieniem przewoźnika.
 14. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.


§ 6 Reklamacje

 1. Apteka jest zobowiązana do sprzedaży i dostarczania Produktów zgodnych z Umową Sprzedaży.
 2. Apteka ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży.
 3. Apteka zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów zgodnych z umową. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 4. W przypadku Umowy sprzedaży Produktów innych niż produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki specjalnego przeznaczenia medycznego stosuje się procedurę opisaną w niniejszym ustępie, oraz ust. 5-8 poniżej. W takim postępowaniu reklamacyjnym dotyczącym Konsumenta stosuje się przepisy art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta:
   1. apteka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy. Apteka nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży określonego w zdaniu poprzednim, jeżeli brak ten podstępnie zataiła;
   2. jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Apteka może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Apteka może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Apteki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Apteki, może ona odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży;
   3. apteka dokonuje naprawy lub wymiany w czasie 14 dni roboczych od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył;
   4. koszty naprawy lub wymiany ponosi Apteka, która odbiera od Konsumenta Produkt na koszt Sprzedawcy. Sposób udostępnienia reklamowanego Towaru Aptece zostanie uzgodniony pomiędzy stronami w korespondencji mailowej;
   5. jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) Apteka odmówiła lub nie doprowadziła Produktu do zgodności z umową, (ii) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Apteka próbowała doprowadzić Produkt do zgodności z umową; (iii) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany (iv) z oświadczenia Apteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
   6. apteka zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania;
   7. apteka dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku Umów sprzedaży Produktów takich jak produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz w przypadku Umów sprzedaży zawieranych przez Klientów niebędących Konsumentami, do postępowania reklamacyjnego stosuje się art. 556 i następne Ustawy kodeks cywilny, zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie oraz ust. 6-8 poniżej.
   1. Jeśli Produkt ma wadę, Klient może:
    1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady;
    2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
   2. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Apteka.
   3. Apteka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Klientowi. Klient niebędący Konsumentem może wykonać uprawnienia, o których mowa w lit. a powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady Produktu, Jeżeli określony termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Apteka odpowiada z tytułu rękojmi za wady tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy zgłoszenie reklamacji przed jego upływem.
   4. W przypadku wad prawnych Produktu Klient ma prawo żądać od Apteki dostarczenia Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub żądać obniżenia ceny Produktu z powodu wady Produktu. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1 roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne, przy czym bieg tego terminu w odniesieniu do Konsumenta nie może się skończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 6. Reklamowane towary należy dostarczyć do Apteki wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacyjnym”. Prosimy o opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „Reklamacja Towaru”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Farmazona Sp. z o.o., Apteka Codzienna, ul. Pisarka 1C, 39-302 Mielec. Apteka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Reklamacja winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Apteka dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Klienta o jego wyniku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej, na wskazany przez Klienta adres/adres e-mail.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Apteka ponownie przesyła, na swój koszt, prawidłowe Produkty bądź zwraca cenę sprzedaży Produktów (całą w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bądź część w przypadku obniżenia ceny Produktu). Jeżeli Klient przesłał Produkt do Apteki w inny sposób niż za pośrednictwem kuriera wskazanego i opłaconego przez Aptekę, Apteka zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamacyjnej na rachunek bankowy.
 10. W przypadku Produktów innych niż produkty lecznicze, objętych gwarancją, uprawnienia z tego tytułu można wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi Apteki za niezgodność Produktu z umową.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Aptekę, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.


§ 7 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu lub w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, Apteka informuje, że prawo do odstąpienia  nie przysługuje od Umowy Sprzedaży produktu leczniczego, wyrobu medycznego oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 2. Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są obarczone wadą jakościową lub zostały niewłaściwie wydane oraz sfałszowane produkty lecznicze.
 3. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, Apteka informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem na adres Apteki: Farmazona Sp. z o.o. Apteka Codzienna, ul. Pisarka 1C, 39-302 Mielec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: [email protected].
 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na adres: Farmazona Sp. z o.o. Apteka Codzienna, ul. Pisarka 1C, 39-302 Mielec.
 6. Zwracane towary należy odesłać do Apteki wraz z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Prosimy o opisanie kartonu informacją „Zwrot towaru”.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę, Apteka nie jest obowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zobowiązana jest do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Apteka dokonuje zwrotu wyżej wskazanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 Apteka dokonuje zwrotu płatności otrzymanej od Konsumenta na rachunek bankowy Konsumenta.
 12. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 8 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Apteki.


§ 9 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
   1. formularz kontaktowy;
   2. newsletter;
   3. chat.
 2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za wyjątkiem usługi Chat, która świadczona jest w godzinach i dniach pracy Apteki.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Apteki wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Apteki. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola.
 9. Do Umów o świadczenie usług nieodpłatnych wskazanych powyżej stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.


§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 10 Ochrona danych

 1. Apteka gwarantuje ochronę danych osobowych Kupujących oraz fakt przetwarzania ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony prywatności osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności.
 2. Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 48A, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, kapitał zakładowy: 106.000,00 zł, polegających na przesyłaniu odpowiednio przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. – po uzyskaniu zgody Kupującego, o której mowa w ust. 3 poniżej – do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Kupujący dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo.pl Sp. z o.o. i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających ze Strony Internetowej Apteki oraz Kupujących Apteka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Aptekę zawarte są w polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej Apteki w zakładce: https://aptekacodzienna.pl/strona/polityka-prywatnosci.html.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Apteka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Strona korzysta z plików cookies, dzięki temu działa poprawnie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.